งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ผอ.สำนักงานคณบดีประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงาน

วันนี้ (5 มกราคม 2566) ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายโสตทัศนศึกษา และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประชุมวางแผนความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่