งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่