งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามและพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565  อาจารย์ ดร.สุกฤษตา  รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมติดตามและพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่