งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ ประจำปี 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ โหลด
1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ
2 พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
3  เสริมสร้างประสบการณ์สู่มืออาชีพ
4 สรรหานักศึกษา
5  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
6  พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยชั้นปีเป็นฐาน
7  ส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
8 พัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ
9  พัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน
11  พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
12  พัฒนาการเรียนการสอน
13  พัฒนาบัณฑิต มรย. สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
14  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
15  แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
16  พัฒนานักศึกษา
17  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
18  พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
19  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
20  พัฒนาการจัดการ สภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
21  พัฒนาระบบจราจรและระบบความปลอดภัย
22  พัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี
23  พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
24  พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
25  พัฒนา Application สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เสริมสร้างองค์กรสู่ YRU 4.0
26

 พัฒนาระบบคุณภาพภายในและสนับสนุนหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน     ระดับชาติ

27  ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล
28  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ/สถาบัน/สำนัก
29  จัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
30

ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

31

บริการวิชาการ