งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560


1. อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์


2. อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 


3. อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 


4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 


5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 


6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 


8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 


9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 


10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 


11.