งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบงานการเงิน

1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ปี 2564