งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติ

1.ราคากลาง/ราคามาตรฐาน

2.หนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุทั่วไป

3. แนวปฏิบัติเพิ่มข้อมูลผู้ขาย (งานพัสดุ มรย.)