งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติ

1.ราคากลาง/ราคามาตรฐาน

2.หนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุทั่วไป