งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ตัวอย่างคำสั่ง ตามคำสั่งมอบอำนาจของ มรย.

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด