งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

การพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

สำนักงานเลขาสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์(ฟอนต์) สารบรรณ
และรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 24.1 KB 2704
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ 2.6 MB 1099
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 59.4 KB 1137
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 1.3 MB 1486
ตัวอย่าง หนังสือประทับตรา 72.1 KB 2248
ตัวอย่าง หนังสือภายนอก 733.0 KB 5118
ตัวอย่าง หนังสือภายใน 265.5 KB 3613
หนังสือประทับตรา (template สำหรับ MS Word) 75.3 KB 1465
หนังสือภายนอก(template สำหรับ MS Word) 78.8 KB 2380
หนังสือภายใน(template สำหรับ MS Word) 35.3 KB 2031
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ 19.7 KB 1799