งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อในการเป็นห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

10 พฤษภาคม 2566 นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป ประชุมบุคลากรงานคอมพิวเตอร์และบุคลากรแม่บ้านคณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่และย้ายและจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อในการเป็นห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่