งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว 89

 1. ขัั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 89
 2. แบบฟอร์มที่ Pว 89-fms-1  (ผู้จัดซื้อทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จัดซื้อ)
 3. แบบฟอร์มที่ Pว 89-fms-2 (ใบเสนอราคา)
 4. แบบฟอร์ม Pว 89-fms-3   (ผู้รับจ้างทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
 5. แบบฟอร์ม P ว 89-fms-4  (รายงานผลการใช้พัสดุ)
 6. หนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)  ว 89 
 7. เอกสารศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ ว 89
  7.1  การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว 89  (ศึกษาเพิ่มเติม)
  7.2  ลิงค์วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม ตาม ว 89