งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) 2563

ลิงค์..เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ