งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลิงค์..เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ