งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) 2563

1. บันทึกข้อความชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (เกณฑ์ใหม่)
2. เอกสารแนบท้าย 1
3. เอกสารแนบท้าย 2
4. เอกสารแนบท้าย 3