งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

Check to Clear... แนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ถึง งานการคลัง

Check to Clear... แนวปฏิบัติที่ดี การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ถึง..งานการคลัง ดังนี้
1. กรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
2. กรณียืมเงินเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประชุมฯ
3. กรณียืมเงินเพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. กรณีเดินทางไปราชการ (คนเดียว) 
5. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 
6. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
7. กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  ค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. กรณีเบิกค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
9. กรณีการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
10. กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายฝีกอบรม สำหรับบุคคลภายนอก
11. กรณีการซื้อคอร์สอบรมออนไลน์ (กรณีไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)
12. กรณีเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
13. กรณีเบิกค่าตอบแทนเงินรางวัลการประกวด/แข่งขัน

14. กรณ๊เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ 
15. กรณีเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

16. กรณีเบิกค่าลงทะเบียนการอบรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
17. กรณีเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ 
18. กรณีเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เฉพาะสำนักงานคณบดี)
19. กรณีเบิกค่าตอบแทนการสอน 
20. กรณีเบิกเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคม

------------------------------------
1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ  /อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
2. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ