งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติด้านเอกสารต่าง ๆ เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย : การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (online)

เอกสารประกอบการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมผ่านระบบออนไลน์ (online)
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร จะต้องระบุเหตุผลเนื่องจากเกิดโรคโควิด 2019
(Download)
2. ใบสำคัญรับเงิน (จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)
3. หนังสือเชิญวิทยากร / คำสั่งผู้เข้าร่วม (ถ้ามี)
4. ข้อมูลผู้เข้าระบบออนไลน์ (online)
5. รายชื่อนักศึกษาจากระบบกองบริการการศึกษา (กรณีจัดให้นักศึกษา)
6. รูปภาพผู้เข้าร่วมทางระบบอนนไลน์ (online)
7. หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(Download)
8.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

เอกสารประกอบการเบิกค่าลงทะเบียนอบรมผ่านระบบออนไลน์ (online) สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
1.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนพร้อมจำนวนเงิน จะต้องระบุเหตุผลเนื่องจากเกิดโรคโควิด  2019
(Download)
2.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
3.เอกสารแจ้งการเก็บค่าลงทะเบียนที่ระบุจำนวนเงิน
4.คำสั่งเข้าร่วมอบรมฯ
5.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการผ่านระบบออนไลน์  (online)
**กรณีเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องระบุเหตุผลเนื่องจากเกิดโรคโควิด 2019 
(Download)
2. หนังสือเชิญประชุม
3. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าเบี้ยประชุม)
4. ข้อมูลผู้เข้าระบบออนไลน์ (online)
5. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม
6. รูปภาพผู้เข้าร่วมทางระบบออนไลน์ (online)
7. หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(Download)
8. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
หมายเหตุ  กรณีเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุม อย่างน้อย 1 ใน 3

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด