งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ ประจำปี 2562

- สรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.62) ไฟล์ PDF
- สรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.62) ไฟล์ Excel
สรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 24 เม.ย.62) ไฟล์ PDF
สรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 24 เม.ย.62) ไฟล์ Excel
สรุปการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามหนว่ยงานรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ 24 เม.ย.62) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ (ดาวน์โหลด)
โครงการคณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดาวน์โหลด)
เกณฑ์การใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ
แนวปฏิบัติขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และรายการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562