งานบริหารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการเบิกค่าจ้าง : เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

เอกสารและแนวปฏิบัติการเบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมา (สามารถดาวน์โหลด) ดังนี้

1.  ประกาศแนวปฏิบัติขั้นตอนการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
2.  สรุปเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเตรียม
3.  แบบฟอร์ม : บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
4.  แบบฟอร์ม : หนังสือส่งมอบงาน
5.  แบบฟอร์ม : ใบสำคัญรับเงิน