งานบริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 61300
ชื่อ :
นายอับดลอาซีด สะอิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 61500
ชื่อ :
นายฮาซัน นาวานิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 61500
ชื่อ :
นายอัสฮาร์ เละแม็ง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 61500
ชื่อ :
นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 60000
ชื่อ :
นางสาวอัสมาร์ โต๊ะยอ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9630 ต่อ 60000