บุคลากร

อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0896593013 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Management 
TechStartup
Enterpreneuship
New venture creation

ผลงานทางวิชาการ :

Rattanapipat, S., & Chanpetch, S. (2017). Network Management--New Strategies in Elderly Services for Thai Government. International Journal of Social Sciences and Management. 4(4) Nepal. 

E-sor,A; Rattanapipat,S; Waranantakul,W; Waranantakul,O &Taemasa,R (2019). Logo design of processed products from pandanus wang chan district, raman district, Yala province. Proceeding of 14th International Conference on  Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE) & 3rd International  Research Conference on anagement, Leadership & Social Sciences (IRCMALS) 2019. (p. 158-166). Seoul: Korea

ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0814066377 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

e-commerce
management
business administration

ผลงานทางวิชาการ :

 

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ32(2) 59-87.

อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0937366211 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

specialize : Mobile app, OCR, image processing, basic innovation process, startup

ผลงานทางวิชาการ :

Muhammad Pu, Nazatul Aini Abd Majid & Bahari Idrus. (2017, Feb). Framework based on mobile augmented reality for translating food menu in Thai language to Malay language. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. 7 (1) : 153-159

อาจารย์ ดร.อมาตย์ สูหลง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0936653660 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Compressive Sensing, Speech Enhancement, Digital Signal Processing

ผลงานทางวิชาการ :

Amart Sulong, Teddy Surya Gunawan, Othman Omran Khalifa, Mira Kartiwi, Hassan Dao. (2017). Single Channel Speech Enhancement using Wiener Filter and Compressive SensingInternational Journal of Electrical and Computer Engineering, 7(4) : 1941.

Amart Sulong, Teddy Surya Gunawan, Othman Omran Khalifa, Mira Kartiwi. (2016). Speech Enhancement based on Wiener Filter and Compressive SensingIndonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2(2) : 367 - 379.

             Muhammad Pu & Amart Sulung. (2021). Comparison on Understanding of Facebook's Live Streams according to                       Shariah Principles for Thai, Malaysian and Indonesian Online Entrepreneurs. Psychology and Education Journal.                 58(1) : 1501 – 1507.

อาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0961546924 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Artificial Intelligence 
Natural language processing focus on text 
Big data. 

ผลงานทางวิชาการ :

Kwanrutai Nokkaew, Rachada Kongkachandra, Keyphrase Extraction as Topic Identification Using Term Frequency and Synonymous Term Grouping, The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018), (P.62-67), Pattaya, Thailand, during 15-17 November 2018.

-       Best Presentation Award

Kwanrutai Nokkaew, Rachada Kongkachandra, Semantics-Based Topic Identification for keyphrase Extraction, KICSS 2017 (12th 2017 international conference on Knowledge, Information and Creativity Support System), (P.138-142)Nagoya, Japan, during 9 - 11 November 2017.

 

นางสาวนูรไอนี แวกะจิ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 088-3953274 ()

อีเมล์ : [email protected]