สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

Management 
TechStartup
Enterpreneuship
New venture creation

อีเมล์ :
suppamas.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0896593013 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

e-commerce
management
business administration

อีเมล์ :
kanokwan.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0814066377 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

specialize : Mobile app, OCR, image processing, basic innovation process, startup

อีเมล์ :
muhammad.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0937366211 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.อมาตย์ สูหลง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

Compressive Sensing, Speech Enhancement, Digital Signal Processing

อีเมล์ :
amart.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0936653660 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

Artificial Intelligence 
Natural language processing focus on text 
Big data. 

อีเมล์ :
kwanrutai.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0961546924 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนูรไอนี แวกะจิ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nur-ainee.w@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
088-3953274 ต่อ 63803