หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม