หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

เรียนธุรกิจระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาไปกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนธุรกิจระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาไปกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด