หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

ประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ “Think Locally, Act Globally”

คลิปชนะเลิศ งานมรย.วิชาการ 2561 ประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ “Think Locally, Act Globally”