หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ

มหกรรมแนะแนวสัมพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนดารุสสลาม

วันที่ 28 ธ.ค.59 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมโครงการ มหกรรมแนะแนวสัมพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนดารุสสลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อพบปะรุ่นน้องแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา