ติดต่อเรา

Green Office : สำนักงานสีเขียว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631

E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

แผนที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา