หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศพิทักษ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jarinrat.v@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63400
ชื่อ :
อาจารย์สัสดี กำแพงดี
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
satsadi@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63400
ชื่อ :
อาจารย์อัลอามีน มะแต
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
an-amin.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63400
ชื่อ :
นางสาวฮาซียะห์ ดอรอแซ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hasiyah.do@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63400
ชื่อ :
ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
UMAPORN.C@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ 63400
ชื่อ :
นางสาวฮุสนา ดอปอ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Husna.Dop@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0883889986 ต่อ