ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

รอมฎอน สร้างสัมพันธ์ รัก วจก.

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดย อาจารย์ ดร.วัชระขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาค กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่