ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

สาขาวิชาการจัดการเผยขนมโค สูตรคุณยาย

วันนี้ (5 ก.พ. 63) คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม รายวิชาหลักการบริหารธุรกิจ รายวิชาพฤติกรรมองค์การ รายวิชาการจัดการการดำเนินงาน รายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน รายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชาการจัดการสมัยใหม่ รายวิชาการพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง รายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 และรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ทำขนมไทยเป็นขนมโค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและนำความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่