หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับการบริหารคณะและหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพสู่มาตรฐาน ปี 2566

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สาธิตา   แก้วเหล็ก ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ และอาจารย์ราเชษฐ์  หีมสุหรี อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับการบริหารคณะและหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพสู่มาตรฐาน หัวข้อ แนวการเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) ระดับหลักสูตรโดยใช้ ADLI เป็นเครื่องมือประเมินกระบวนการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

 

รายงานข่าว : นางสาวมายเดียน่า เปาะเลาะ

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก

แกลเลอรี่