หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ ร่วมกิจกรรมวันฮารีรายอสัมพันธ์

     อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารร่วมกิจกรรมวันฮารีรายอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันฮารีรายอสัมพันธ์  ประจำปี 2566 โดยมีผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง ผศ.ดร.แวอาซีซะห์ ดาหะยี และ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมหลังเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเป็นการพบปะและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (อาหารพื้นถิ่น)  กิจกรรมนี้เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ทำให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

รายงานข่าว : นางสาวมายเดียน่า เปาะเลาะ

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก

 

แกลเลอรี่