หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ธุรกิจฯเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
นำโดยอาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ธุรกิจฯและผศ.ดร.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
อาจาย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ บริเวณใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานข่าว : นางสาวมายเดียน่า เปาะเลาะ

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก

 

แกลเลอรี่