หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ ฝึกปฏิบัติการเป็นนักนิเทศศาสตร์ธุรกิจฯอย่างมืออาชีพ

      วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร  ชั้นปีที่ 3 และ 2 ฝึกปฏิบัติการเป็นนักนิเทศศาสตร์ธุรกิจฯ ลุยงานถ่ายทอดสด การเป็นพีธีกร ถ่ายภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ ในงานการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา Season 7 และร่วมโชว์การแสดงชุดพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง  สร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์สื่อ ยุคดิจิทัล ณ หอประชุมเฉลิม พระเกียรติ ๘o พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยฝ่ายการจัดการศึกษา และพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก กำกับการดูแลตลอดกิจกรรมฯ

รายงานข่าว : นางสาวรุสฎา  อาลี

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก 

แกลเลอรี่