หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แกลเลอรี่