หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส่งไฟล์หลักฐาน ไปยังหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรทำการรวบรวมหลักฐาน CHE QA

-