หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

วันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดเตรียมทำรูปเล่ม ประกันคุณภาพหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-