หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2564 อบรม ประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน

วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2564 อบรม ประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน