หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

คณาจารย์ นิเทศฯ มรย. ร่วมเเสดงความยินดีกับนักศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เเวอาซีซะห์ ดาหะยี  อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี ร่วมเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พูดคุยพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง ปิน หลาง ชิง ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่