หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

รายวิชาในหลักสูตร

 รายวิชาในหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 บังคับเรียน 10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
2(1-2-3)

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2(1-2-3)

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2(1-2-3)

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2(2-0-4)

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
2(1-2-3)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2150101 สังคมภิวัตน์
Socialization
2(2-0-4)

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2(2-0-4)

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2(2-0-4)

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน
Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)

 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

3100001 ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์
Thai for Communication Arts
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต

3100106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
Personality Development for Communication Arts
3(2-2-5)

3100207 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Arts of Language Use for Communication Arts
3(2-2-5)

3100208 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
3(3-0-6)

3101101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
3(3-0-6)

3101102 การสื่อสารมวลชน
Mass Communication
3(3-0-6)

3101103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
Communication for Southern Border Development
3(2-2-5)

3101205 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร
Computer Graphics for Communication
3(2-2-5)

3101306 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Law and Ethics of Mass Communication
3(3-0-6)
3102202 การสื่อข่าวและเขียนข่าว
News Reporting and Writing
3(2-2-5)

3103102 การประชาสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Public Relations in Multicultural Society
3(2-2-5)

3103408 การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research for Communication Arts
3(2-2-5)

3106101 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Photography for Communication
3(2-2-5)

 กลุ่มวิชาเอก ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุ (บังคับ) รกิจ ต้องผ่านการทดสอบวิชามาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ หากผลสอบของส านักมาตรฐานต่ ากว่า 30 หน่วยกิต 60% จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานและได้ระดับคะแนน P โดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากรายวิชาต่อไปนี้

3100209 สื่อสารออนไลน์
Online Communication
3(2-2-5)

3100310 เทคนิคและเทคโนโลยีการน าเสนอ
Presentation Technique and Technology
3(2-2-5)

3101307 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Current Affairs Analysis for Communication
3(2-2-5)

3103201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
Speaking for Public Relations
3(2-2-5)

3103203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
3(2-2-5)

3103304 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
3(2-2-5)

3103305 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
Persuasion for Public Relations
3(2-2-5)
12

3103306 สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
Community Media for Development
3(2-2-5)

3104302 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน
Programming and Production for Community Broadcasting
3(2-2-5)

3105101 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(2-2-5)

 กลุ่มวิชาเอก (เลือก) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

3100311 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์
Make-up and Costumes in Communication Arts
3(2-2-5)

3101104 การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy
3(2-2-5)

3101308 สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3(3-0-6)

3103307 การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Campaign
3(2-2-5)

3104101 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
News Reporting for Community Broadcasting
3(2-2-5)

3104303 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Television Studio
3(2-2-5)

3105302 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
Marketing Public Relations
3(3-0-6)

3105303 การสื่อสารตราสินค้า
Brand Communication
3(3-0-6)

3105404 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
Integrated Marketing Communication for Tourism
3(3-0-6)

3106202 ศิลปะกับการถ่ายภาพ
Arts and Photography
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7หน่วยกิต

3100002 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Preparation for Field Experience in Communication Arts
2(180)

3100003 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศสาสตร์
Field Experience in Communication Arts
5(450)

หรือ

3100004 เตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
1(90)

3100005 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(600)

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต