หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
-  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  ไม่มี
- การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว