หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
- นักประชาสัมพันธ์
- นักสื่อสารมวลชน
- ผู้สร้างสรรค์รายการ
- ผู้ประกาศ
- นักจัดรายการวิทยุ
- นักจัดรายการโทรทัศน์
- ช่างภาพ
- ผู้สื่อข่าว
- นักเขียน
- นักหนังสือพิมพ์
- บรรณาธิการ
- ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัวทางด้านนิเทศศาสตร์