หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : นศ.บ.
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ : B. Com. Arts.