หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts