หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 62

- แผนการดำเนินงานประจำปี 61

- แผนการดำเนินงานประจำปี 60