หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ภารกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ไปสู่การ ปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม
  2. ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีสู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์
  3. ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองและสร้าง สันติสุข ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น