หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

งานวิจัยเเละบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ