หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

งานวิจัยเเละบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ