หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สาธิตา เเก้วเหล็ก

งาวิจัยเเละบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ