หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด