หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น

 

ความสำคัญของหลักสูตร  

         นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์การใช้ทักษะการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศและสังคมโลก ซึ่งจำเป็นที่ต้องอาศัยความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ในทฤษฎี มีทักษะทางการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารยุค
ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ คิดวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทันและปรับตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

พันธกิจ

         มุ่งสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหาเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมทักษะความรู้ปฏิบัติทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อน าไปประกอบวิชาชีพและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้

 

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ คิดเชิงประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีสู่ตลาดวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองและสร้างสันติสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น